miranda mei

FRISSEL SITE IT FRISSELGRIEN

 

INDEX

Glêshelder

It jankend rút 

 

 

Glêshelder

Oerdutsen mei spinreach

sletten eagen

kikkertseagen

kleur ferdizene

oant ûnbestimd

hannen as ferweakke

fleis, al hast los

fan ‘e fine bonken

mar gjin waas

op it lêste glês. Nee,

in skerpe dea.

 

Glashelder

Overdekt met spinrag

gesloten ogen

kikkerogen

kleur vervaagd

tot onbestemd

handen als verwekelijkt

vlees, al bijna los

van de fijne botten

maar geen waas

op het laatste glas. Nee,

een scherpe dood.

 

 

It jankend rút

It is in jankend rút dat it glês

piipjen docht fan illinde,

swart sjocht nei binnen, fljocht

oan, lûkt oan it ferstân,

doch iepen dat rút en spring del

sjoch, dêr falt in man foar my

at er ûnder is hat er de eagen iepen

en stoarret glêzich nei de himel,

nei my. Hoe oars as juster.

 

Het jankend raam

Het is een jankend raam dat het glas

piepen doet van ellende,

zwart kijkt naar binnen, vliegt

aan, trekt aan het verstand,

doe open dat raam en spring neer

kijk, daar valt een man voor mij

beneden heeft hij de ogen open

en staart glazig naar de hemel,

naar mij. Hoe anders dan gisteren.

 

 

Ruurdtsje de Haan dichtet no in jier of twa yn it Frysk. Hja hâldt fan de natuer en ferdjippet har yn ‘e wrâld om har hinne. Sij hat dêr in eigen sicht op. Wurk fan Ruurdtsje de Haan is te finen yn de literêre tydskriften Hjir en De Moanne. Fierder binne der Nederlânske fersen publisearre yn it ynternettydskrift Meander.

Hja hat in bondel yn eigen behear útjûn, dy’t Onaris hjit. Dy bondel is útferkocht. Ut en troch draacht hja foar út eigen wurk, meast op fersyk, foar it lêst op radio Noordoost Friesland te Dokkum yn febrewaris 2003. Ruurdtsje wurket mei oan it útjaan fan twa ynternet sammelbondels (skriuwers fan PoetryAlive!) en hat krekt noch in fers skreaun foar de Gysbert Japicxbondel dy’t yn maart 2003 presintearre wurde sil. Har Nederlânske wurk is te finen ûnder it pseudonym Miranda Mei.

Har ynternetside hjit:
it fryske maaieroaske
en it adres is:
http://MirandaMei.hetschrijvertje.be

Mocht der immen wêze dy’t wat te freegjen hat, as wat opmerke wol,dy kin in mail stjoere nei: MirandaMei61@hotmail.com.